Make your own free website on Tripod.com

Gurudev Shrimad Vijay Rajendra Suriji Maharaajsaab's Life in a Gist:

     

Birth Place : Bharatpur (Rajasthan)
Birth Date : Vikram Samvat 1883 Pous Shukla Saptami
Original Name : Shri Ratnaraj
Father's Name : Shri Rishabhdasji
Mother's Name : Shri Kesari Devi
Gotra : Parakh
Diksha : Vikram Samvat 1903 in Udaipur
Guru : Pujya Acharya Shrimad Vijay Pramod Suriji
Tirth's Established : Shri Mohan Kheda Tirth,  Shri Talanpur Tirth,  Shri Korataji Tirth,  Shri Swarnagiri Tirth,  Shri Bhandavpur Tirth and many more...
Panyas Padvi : Udaipur
Pujya Padvi :  Vikram Samvat 1923 Ahore(Rajasthan)
Acharya Padvi : Vikram Samvat 1925 Ahore (Rajasthan)
Kriyadwaar : Vikram Samvat 1925 Jawara (Madhya Pradesh)
Swargavaas :
 
Vikram Samvat 1963 Pous Shukla Saptami (Rajgadh)
Place of Samadhi : Shri Mohan Kheda Tirth
Age : 80 Years
Biggest Anjanshalaka : Vikram Samvat  1955 , 51 Murti's (Statues) at Ahore