Make your own free website on Tripod.com

Tirth - Bihar

Location Tirth
Guniyaji Shri Guniyaji Tirth
Kakandhi Shri Kakandhi Tirth
Kshatriyakund Shri Kshatriyakund Tirth
Kundalpur(Bihar) Shri Kundalpur Tirth (Bihar)
Patliputra Shri Patliputra Tirth
Pavapuri Shri Pavapuri Tirth
Rajgruhi Shri Rajgruhi Tirth
Rujubaluka Shri Rujubaluka Tirth
Samet Shikharji Shri Samet Shikarji Tirth
Vaishali Shri Vaishali Tirth